با عرض سلام

برای شمارش اعداد زوج و فرد در یک محدوده در اکسل می توانیم از فرمول استفاده شده در تصویر زیر پست استفاده کنیم.

توضیح فرمول :

1*(0=(mod(a2:a19;2) : در این قسمت فرمول ابتدا با استفاده از mod باقیمانده تقسیم محدوده ذکر شده بر عدد 2 را برای هر سلول به دست می آوریم سپس با نوشتن =0 پس از فرمول MOD تعیین می کنیم که اگر هرسلول باقیمانده تقسیمش بر عدد 2 برابر 0 باشد خروجی TRUE و در غیر اینصورت خروجی FALSE شود تا زوج و فرد بودن سلول های موجود در محدوده مشخص شود سپس کل فرمول را در عدد 1 ضرب می کنیم تا به جای TRUE های خروجی از فرمول قبلی عدد 1 و به جای FALSE های خروجی عدد 0 در نظر گرفته شود.

* نکته : در پیشفرض  اکسل TRUE برابر با عدد 1 و FALSE برابر با عدد 0 می باشد به همین دلیل می شود آن ها را در عدد 1 یا اعداد دیگر ضرب کرد.

()SUMPRODUCT : در قسمت دوم فرمول ذکر شده در بالا را با فرمول SUMPRODUCT ترکیب خواهیم کرد تا فرمول قبلی برای تمام سلول های درون محدوده تکرار و خروجی نهایی باهم جمع شود .