در بسیاری از پروژه ها، شاهد برگزاری جلسات دوره ای (هفتگی، ماهانه و ...) بررسی وضعیت پروژه با حضور کارفرما و پیمانکاران هستیم. در این جلسات معمولا، به بررسی وضعیت پیشرفت پروژه و میزان عقب افتادگی آن از برنامه زمانبندی می پردازند. اما اقدام نادرستی که معمولا انجام می گیرد این است که کارفرما به محض مشاهده عقب ماندگی در برخی از فعالیت های پروژه، در همان جلسه، سعی در اخذ تعهد زمانی جدید در مورد این فعالیت ها دارد.

این آغاز یک اشتباه بزرگ است!!!

خودزنی بزرگ!!!

کارفرما با تحت فشار قرار دادن پیمانکار مدام به تکرار این موضوع می پردازد که:

"عقب هستید."

"چرا عقب هستید؟"

"چه موقع کار را تمام خواهید کرد؟"

در این لحظه معمولا پیمانکار برای خروج از وضعیت پیش آمده، شروع به ارائه تاریخ های زمانی جدید برای فعالیت های عقب افتاده می نماید و این یعنی کاستن اعتبار زمانبندی پروژه. رفته رفته مدیران حاضر در جلسه، نقش نرم افزار MSP یا P6 را ایفا می کنند. یعنی زمانبندی فی البداهه... بدون در نظر گرفتن روابط وابستگی، تقویم های منابع و ...

خدا رحم کند به ادامه مسیر پروژه

حال سئوالی مطرح است؟ آیا بهتر نیست کارفرما به جای تحریک پیمانکار، به ارائه زمانبندی در همان جلسه، خواهان اصلاح زمانبندی و ارائه آن در جلسات بعدی باشد؟ شاید از این طریق از ایجاد انحراف بیشتر بین برنامه و اجرا بتوان کاست.