تابع AGGREGATE جزء توابع پیشرفته اکسل می‌باشد که به منظور انجام محاسبات در شرایط خاص به کار می‌رود، برای مثال اگر بخواهیم مقادیر عددی یک محدوده که شامل مقادیر خطا نیز می‌باشند را با یکدیگر جمع کنیم، میتوانیم ازا این تابع استفاده کنیم.

 

ورودی های تابع AGGREGATE

این تابع سه ورودی اصلی و یک ورودی اختیاری به شرح ذیل دارد.

 

  • در ورودی اول این تابع همانند ورودی اول تابع SUBTOTAL نوع محاسبات تعیین می‌شود، برای مثال اگر در این ورودی عدد ۹ ثبت شود به معنی آن است که با نادیده گرفتن خطاها، مقادیر ثبت‌شده در سلول‌های باقیمانده با یکدیگر جمع شوند.

 

  • ورودی دوم این تابع نحوه انجام محاسبات را مشخص می‌کند، در این ورودی یک عدد بین صفر تا هفت وارد می‌شود که هرکدام بیانگر یکی از حالات محاسبات ذیل است.

 

 

 

۰

نادیده گرفتن مقادیر سلول‌هایی که در آن‌ها از تابع SUBTOTAL یا AGGREAGTE استفاده‌شده است

۱

نادیده گرفتن ردیف‌های پنهان و سلول‌هایی که در آن‌ها از تابع SUBTOTAL یا AGGREAGTE استفاده‌شده است

۲

نادیده گرفتن مقادیر خطا و سلول‌هایی که در آن‌ها از تابع SUBTOTAL یا AGGREAGTE استفاده‌شده است

۳

نادیده گرفتن مقادیر خطا، ردیف‌های پنهان و سلول‌هایی که در آن‌ها از تابع SUBTOTAL یا AGGREAGTE استفاده‌شده است

۴

چیزی نادیده گرفته نشود

۵

نادیده گرفتن ردیف‌های پنهان

۶

نادیده گرفتن مقادیر خطا

۷

نادیده گرفتن مقادیر خطا و ردیف‌های پنهان

 

  • در ورودی سوم این تابع آدرس محدوده اعداد (محدوده‌ای که می‌خواهیم اعداد آن را با یکدیگر جمع کنیم یا ….) آورده می‌شود.
  • ورودی چهارم این تابع اختیاری می‌باشد و به ورودی اول بستگی دارد، برای مثال اگر در ورودی اول مقدار ۱۴ (به معنی محاسبه تابع LARGE) را وارد کنیم، در ورودی چهارم مقدار K مشخص می‌کند که چندمین عدد بزرگ مدنظر است.

 

لذا اگر بخواهیم اعداد محدوده E3 تا E8 را با نادیده گرفتن مقادیر خطا با یکدیگر جمع کنیم، کافی است از تابع AGGREGATE به‌صورت زیر استفاده میکنیم.

=AGGREGATE(9,6,E3:E8)

 

یکی دیگر از توابع پیشرفته اکسل که شباهت زیادی به تابع AGGREGATE دارد تابع SUBTOTAL است که به منظور انجام محاسبات بدون لحاظ کردن سلولهای پنهان به کار میرود.

با ما همراه باشید در کانال تلگرام 

http://t.me/Excelbank